在线字典 -> 在线查询偏旁部首土字旁、带提土旁的字有哪些?★
前一篇:巳字旁 后一篇:囗字旁
查找部首“”,共找到 463 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
笔划汉字拼音笔划汉字拼音
34
45shèng
55kuɑi
55
5tǐng6cháng,chǎng,chɑng
6de,dì6
6guī6
6kuàng6
6wéi,xū6
66zài
6zhèn6dàng
6qià6qiān
6qiān6shɑn
6xiɑ6
6zhuó6zǒu
77bǎn
7bèn7fáng,fāng
7fén7fèn
7huài7jiān
7jūn7kǎn
7kēng7kuài
77qí,yín
7tān7tán
77zhǐ
7zhuì7zuò
77
77méi
77jiá
7jǐng7jīng
7jīng7rǒng
77niè
7qǐn7tún
7xūn7
7zhǐ8ào
8ào8bàn,pǎn
8chè8chí,dǐ
8chuí8diàn
8gān8kě,kē
8kūn8
8lǒng8
88
8píng8
8tǎn8tuó
88qiū
88dài
88gòu
8guà8
88líng
8lǒng8
88min
8páo8tái
8táng8xuè
8yǎng8zhǐ
8zhì8zhù
9ǎn9chá
9chéng9
9dàng9diàn
9dié9dòng,tóng
9duǒ,duǒ9ě
99gāi
9gòu9guǐ
9hòu9
9jiōng9kǎi
9kěn9kuǎ
9lěi9nǎo
9shǎng9xíng
99yán
9yáng9yáo
9yín9yuán
9duǒ9bāng
9bing9zhēng
9chǐ9
99duī
99guāng
9hɑng9
9hóng9
99shǒu
9xié9yīn
9zhào10āi
10bù,pǔ10chéng
10gěng10guō
10hàn10làng
10liè10mái,mān
10què10shí
1010xūn
10yìn10yuàn
1010běng
1010
1010póu
10huɑ10xiá
10qín10jiōng
10juǎn10jùn
10liè10cén
10xiàn10xīng
1010yǒng
10zhé10chuí
11ǎn11
11dài11
11duī11duǒ
11duò,huī11
1111jǐn
1111lèng
11lǔn11
11niàn11péi
11péng11pí,pì
11qiàn11sào
11táng11
1111
1111zhí
11zhǔn11
1111è
11jiān11
11guō11cǎi
11xiàn11kūn
11zhí11àn
1111běng
11chǒng11chù
1111dōng
11fɑng11gāng
1111
11quán11
11kōng11kun
11qīng11shen
1111suì
11tán11wǎn
1112bǎo,bǔ,pù
1212chūn
12dɑ,tǎ12
12dié12duàn
12gèng12hòu
12huāng12kān
12léng12ruán
12tuó12wān
12yàn12yīn
12jiē12cháng
12chéng12kuài
12bào12nǎo
12zàng12è
12bǎo12duī
12è12féng
12fēng12huán
12huáng12jiǎn
12jiǎng12jiè
12jīn12lěi
12liàn12máo
12méi12píng
12yìn12
12wen12
12xuān12yáo
1212
12zhèn12zhòng
12zhuàn12zōng
13bàng13chéng
13gāng13
13gōng13lǎng
1313
13sài,sāi,sè13
1313táng
13tián13wěng
13xiè13yuán
13xūn13kǎi
1313
13què13yíng
13zhǒng13ài
13tián13chéng
13guō13hɑi
1313xiàn
1313liù
1313péng
13péng13shí
1313yán
1313yǒng
13zhèng10yuán
10xu14chěn
14jìn14jìng
14kàn14liáng
14màn14qián
14qiáng14shāng
14shú14shù
14shuàng14
14yàn14yōng
14huáng14
14qiàn14zhuān
14diàn14cháng
1414chén
14zhuì14
14duò14bèng
14biāo14
14cuī14zhì
1414lǒu
1414
14méi14ōu
14qiǎng14shèng
14wei14zēng
14zhàng14zhǐ
14zhu15ào
15chí15cūn
15dūn15fán
1515qiāo
15shàn15shàn
15zēng15fén
1515dūn
1515dèng
15tuǎn15duò
15jiɑn15kuài
1515
15qiáo15tán
15tán16
1616lǎn
16yōng16qiáng
1616dàng
16kěn16tán
16ài16qiāo
16xué16diàn
16huài16jiāng
1616
16rǎng16
17háo17
1717
17xūn17kuàng
17dǎo17jin
17xiàn17qiàn
17ruán18lěi
18wéi19
1919tán
19huài19ruǐ
19yán20rǎng
20lǒng20lǒng
20chán20lín
20xūn22yán
23lěi24
25wān     更多内容请查看【词典网】。关于带土字旁的字有哪些,如有疑问请联系我们。谢谢!


 
Copyright(C)2017 词典网·版权所有 如有疑问,请联系我们 Email:QQ邮箱 QQ:7117780
备案号:沪ICP备09016276号-7 手机版